Allmänna Villkor

Avtalsvillkor för hyrd uppställningsplats

Betalning av hyran
Betalning för hyran av uppställningsplatsen görs 1 gång per år i början av året.

Betalningspåminnelse / Inkasso
Vid försening av betalning för uppställningsplatsen äger KB Riam rätt att skicka skriftlig betalningspåminnelse enligt lag om ersättning för inkassokostnader mm. Ersättning för påminnelse påförs med 100 kr vid varje tillfälle. Inkasso sköts av bolag KB Riam köper tjänsten av och följer deras regler och avtal.

Nyckel
Nyckel erhålls efter påskrivet kontrakt samt lämnad deposition på 100 kr per nyckel. Förlust av nyckel debiteras hyresgäst med 200 kr.
Kopiering av nyckel är ej tillåtet. Hyresgäst ansvarar för att nyckel ej kommer i orätta händer.

Förlängning av avtal
Avtalet förlängs med ett år i taget om ej skriftlig uppsägning inkommit till KB Riam.

Uppsägning
Uppsägning av uppställningsplatsen ska ske senast 31 oktober för kommande år. Sker uppsägning senare än 31 oktober har KB Riam rätt till full ersättning för kommande år. Vid uppsägning ska nyckel återlämnas och ev deposition återbetalas. Platsen ska lämnas tom och städad annars har KB Riam rätt att ta ersättning för återställande av platsen.

Allmänna villkor